Dofinansowania w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło” spowodowały, że w gminie Krapkowice liczba montaży ekologicznych źródeł ciepła wciąż rośnie.

Przedsięwzięcia z tytułu dotacji wg. źródeł Gminy Krapkowice na dzień 31-12-2022 mówią same za siebie:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 482
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 435
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 224
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 943 639,49 zł

ZAKRES DZIAŁANIA KRAPKOWICKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 • Informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła (w tym pompy ciepła), termomodernizacji, fotowoltaiki
 • Udzielenie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie, Strong Instal Łukasz Czajkowski pomoże kompleksowo w tym zakresie.
 • Pomoc dla Wnioskodawcy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie WFOŚiGW). Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30,37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Maksymalna wysokość dotacji

Uprawnieni do skorzystania z dotacji do montażu pompy ciepła mogą liczyć na dwa poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 2. 2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE O POMPĘ CIEPŁA

Wnioski można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, budynek A, pokój nr 15 lub bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole. Możesz też skorzystać z naszej pomocy, a Strong Instal dopilnuje najistotniejszych formalności za Ciebie.

Więcej informacji o programie dotacji można uzyskać na stronie rządowej:

Skorzystaj z dotacji, nie przegap swojej szansy na dotację montażu pompy ciepła. Zacznij oszczędzać na paliwie, ciesz się komfortem bezobsługowe centralnego ogrzewania, jakie daje pompa ciepła.

Zainteresowany montażem? Darmowa wycena i doradztwo z Naszej strony gwarantowane. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń (➡️ 669 528 734 ⬅️):

Podobne wpisy