Dofinansowania w ramach programów „Czyste Powietrze” oraz „Moje Ciepło” spowodowały, że w gminie Głubczyce liczba montaży ekologicznych źródeł ciepła takich jak pompa ciepła wciąż rośnie.

Przedsięwzięcia z tytułu dotacji wg. źródeł miasta Głubczyce na dzień 31-12-2022 mówią same za siebie:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 324
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 283
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 181
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 3 253 154,01 zł

ZAKRES DOFINANSOWANIA W GŁUBCZYCACH

Oryginalny tekstu uchwały dofinansowania na pompy ciepła w Głubczycach definiuje uchwała Urzędu miasta:

§ 1. Określa się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głubczyce na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Głubczyce, mających na celu racjonalizację zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, dążąc do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji.
§ 2. Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu instalacji solarnych i pompy ciepła na terenie Gminy Głubczyce, służących do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych istniejących lub będących w budowie.
§ 3. Do otrzymania dotacji uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami i lokalami mieszkalnymi.
§ 4. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w Uchwale Rady Miejskiej zatwierdzającej budżet.
§ 5. 1. Dotacji podlegają urządzenia nowe, które posiadają :
1) w przypadku instalacji solarnych – sprawność powyżej 80% udokumentowaną sprawozdaniem z badań na zgodność z normą PN -EN 12975-1:2007 i PN- EN 12975-2:2007 oraz posiadającym certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”;
2) w przypadku pompy ciepła typu:
 a) powietrze/woda dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w punkcie pracy A2W35 współczynnik efektywności COP ≥ 3,1 ,
 b) woda/woda dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w punkcie pracy W10W35 współczynnik efektywności COP ≥ 5,1 ,
 c) solanka /woda dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w punkcie pracy B0W35 współczynnik efektywności COP ≥ 4,3 ,
 d) powietrze/woda dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w punkcie pracy A15/W-10-55 współczynnik efektywności COP ≥ 2,9 ,
– udokumentowany certyfikatem potwierdzającym wartość współczynnika COP.
2. Dotacji nie podlega zakup i montaż używanych instalacji solarnych i pomp ciepła.
3. Wnioskodawca przy montażu instalacji solarnej i pompy ciepła zobowiązany jest do:
 1) zlecenia wykonania inwestycji specjalistycznej firmie będącej co najmniej przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanym dystrybutorem;
 2) wykorzystania wyłącznie urządzeń nowych posiadających aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie, wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego, atest lub certyfikat.
4. Wnioskodawcy zalegający z zobowiązaniami finansowymi wobec Gminy Głubczyce nie mogą otrzymać dotacji do instalacji solarnych i pompy ciepła, do czasu ich uregulowania.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie WFOŚiGW). Beneficjentami Programu są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres dofinansowania: wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne budynku. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30,37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Maksymalna wysokość dotacji

Uprawnieni do skorzystania z dotacji do montażu pompy ciepła mogą liczyć na dwa poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. 1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 2. 2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

ZŁÓŻ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE O POMPĘ CIEPŁA

Wnioski można złożyć w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, tel. +48 774 853 021. Po więcej informacji na temat montażu pomp ciepła i innych źródeł odwiedź stronę urzędu Głubczyce. Możesz też skorzystać z naszej pomocy, a Strong Instal dopilnuje najistotniejszych formalności za Ciebie.

Więcej informacji o programie dotacji można uzyskać na opolskiej stronie rządowej projektu:

Skorzystaj z dotacji, nie przegap swojej szansy na dotację montażu pompy ciepła. Zacznij oszczędzać na paliwie, ciesz się komfortem bezobsługowe centralnego ogrzewania, jakie daje pompa ciepła.

Zainteresowany montażem? Darmowa wycena i doradztwo z Naszej strony gwarantowane. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń (➡️ 669 528 734 ⬅️):

Podobne wpisy